Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van cuberdonsgeldhof.be met
  ondernemingsnummer BE-0424.518.817 en maatschappelijke zetel Confiserie Geldhof (hierna
  ‘de verkoper‘ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een
  reservatie of bestelling via de webshop van cuberdonsgeldhof.be De website van
  cuberdonsgeldhof.be werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper.
  Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk
  gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Minderjarigen of andere
  handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke
  vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het
  bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete
  toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de
  bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort
  gelden. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van
  deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website zijn gepubliceerd. Voor het plaatsen van
  een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt,
  verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene
  voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de
  algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen,
  met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze
  voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden
  onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt
  geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten
  overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst
  ingeval van onduidelijkheid.
 2. Aanbod en bestelling
  De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de
  voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online
  bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr.
  overeenkomstig art. 9. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren
  ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor
  de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een
  bepaald artikel. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene
  verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of
  na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met
  cuberdonsgeldhof.be via e-mail webshop@conf-geldhof.be  Alle vragen worden zo snel als
  mogelijk beantwoord.
 3. Betaling
  De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde
  prijzen zijn inclusief 6% BTW, met uitzondering van producten met alcohol, wenskaarten en de
  verzendings- en verpakkingskosten die onder 21% BTW vallen. De kosten voor verzending naar
  binnen- en buitenland worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt
  geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien. Betaling dient de levering vooraf
  te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact/Mister Cash, Visa,
  iDeal en American Express. 
 4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via
e-mail.

 1. Levering
  Versheid en kwaliteit komen op de 1ste plaats! Iedere bestelling wordt verwerkt in een nieuwe
  productie en uitgeleverd met vers geproduceerde goederen, om deze reden kan de levertermijn
  variëren tussen 5 à 10 dagen. Op uitzondering van jaarlijkse vakantie sluiting van de productie
  kan dit verdere vertraging hebben in aanlevering van de goederen. Mogelijke
  import/douanekosten bij verzending naar landen buiten Europa zijn ten laste van de klant.
 2. Herroepingsrecht
  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de
  overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of
  een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het
  herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (cuberdonsgeldhof.be, Tieltsesteenweg 107, 9900
  Eeklo, België) via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail
  webshop@conf-geldhof.be op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te
  herroepen. U kan HIER het modelformulier voor herroeping raadplegen/downloaden. Om de
  herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het
  herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
  Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot
  op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra
  kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden
  goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op
  de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij
  betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft
  verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Wij mogen wachten met terugbetaling
  tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft
  teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in
  ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te
  herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op
  tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe
  kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen
  aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de
  goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de
  goederen vast te stellen.
  Het herroepingsrecht geldt niet voor:
   de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet
  geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
  beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
   de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
  gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is
  verbroken.
 3. Garantie
  Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of
  kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een
  aangetekend schrijven aan het adres: Confiserie Geldhof, Tieltsesteenweg 107, 9900 Eeklo,
  België of via e-mail naar webshop@conf-geldhof.be De verkoper biedt de in de wet voorziene
  garanties. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute

behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos
omgeruild.
cuberdonsgeldhof.be garandeert dat de goederen zeer zorgvuldig verpakt worden en in perfecte
staat bij ons vertrekken.
8.  Handtekening en bewijs
De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk
voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling of
reservatie kan de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts
terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen. De uiteindelijke
bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de
gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding
van alle verrichtingen via de website.

 1. Aansprakelijkheid voor gebruik website
  De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de
  klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het
  bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De verkoper
  heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten
  wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande
  waarschuwing. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade
  door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van
  outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte
  informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.
 2. Bescherming van de privacy
  De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant
  te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden
  opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies,
  inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling. De klant heeft overeenkomstig met
  de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde
  het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer
  informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant
  contact opnemen met de verkoper.
 3. Intellectuele eigendom
  Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn
  exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
  Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik,
  een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper,
  moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.
 4. Bevoegdheid en toepasselijk recht
  Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van
  betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Gent en desgevallend het Hof van Beroep
  te Gent bevoegd.